Login

Register

Login

Register

 

תקנון “ חברת מחלאת בלדי “ Online
1.. ברוכים הבאים לאתר “ חברת מחלאת בלדי “ Online. אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ולתנאי תקנון מועדון “ חברת מחלאת בלדי “ המפורט להלן.

2. בכל שאלה ניתן לפנות למוקד התמיכה שלנו בטלפון:
מוקד התמיכה נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.

3. אתר “ חברת מחלאת בלדי “ Online הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות קמעונאיות (להלן: ” חברת מחלאת בלדי Online” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י “חברת מחלאת בלדי בע”מ” מרחוב גיסר אלניסף , בית חנינה ,ירושלים , (להלן: ” חברת מחלאת בלדי “) במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה.

4. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב” חברת מחלאת בלדי “ Online יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד “ חברת מחלאת בלדי “ ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “ חברת מחלאת בלדי “ על פי תקנון זה.

5. לקוח המצטרף לשירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online, מצורף גם למועדון הלקוחות של “ חברת מחלאת בלדי “ . בהצטרפותו לשירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online מאשר הלקוח כי קרא את תקנון מועדון הלקוחות [לחץ לעיון ] וכי הוא מסכים לתנאיו, ובפרט אלו המפורטים בסעיפים 4.1 ו- 4.2 לתקנון מועדון הלקוחות.

6. השירות שניתן במסגרת “ חברת מחלאת בלדי “ Online מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”). על מנת לברר אם מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על מילות הקישור “בדיקת אזורי משלוח” הקבוע בחלק התחתון בסרגל הימני של כל עמוד באתר ולאחר מכן להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ “אישור”. מען מסוים מצוי באזור השירות, על הלקוח ללחוץ על כפתור “משלוחים” הקבוע בסרגל העליון של כל עמוד באתר ולאחר מכן להקליד את המיקוד של המען במקום המיועד לכך בתפריט וללחוץ “אישור”.
יובהר כי על אף האמור לעיל ל” חברת מחלאת בלדי “ הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

7. אספקת מוצרים שנרכשו ב” חברת מחלאת בלדי “ Online אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

8. רכישה של סיגריות, מוצרי טבק ומשקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים.

9. “ חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי “ חברת מחלאת בלדי “ בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב” חברת מחלאת בלדי “ Online לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

10. “ חברת מחלאת בלדי “ , לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות “ חברת מחלאת בלדי “ Online, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

11. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

“המוצרים”

12. מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של “ חברת מחלאת בלדי “ ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”.

13. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”).

14. “ חברת מחלאת בלדי “ אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב” חברת מחלאת בלדי “ Online. “ חברת מחלאת בלדי “ רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

15. אופן הצגת המוצרים ב” חברת מחלאת בלדי “ Online יקבע על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את “ חברת מחלאת בלדי “ .

16. הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”סל הקניות” / “עגלת הקניות” גם מוצרים שבסמוך לשמם ברשימת המוצרים יצוין כי הינם בסטטוס של “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר. משמעות המושג “חסר במלאי” או כל מונח דומה אחר תהא כי המוצר איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי החנות המספקת. במקרה זה הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, אנו נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת. והיה ולא נוצר קשר עם הלקוח, “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית לספק תחליפים למוצרים חסרים עפ”י שיקול דעתה גם אם מחירו של המוצר החלופי יהא שונה ממחיר המוצר המוזמן.במקרה זה תעמוד ללקוח האפשרות להחזיר את המוצר החלופי במידה ואינו לשביעות רצונו, והלקוח יזוכה במלוא מחיר המוצרים המוחזרים.

17. במסגרת הרכישה ב” חברת מחלאת בלדי “ Online, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “ חברת מחלאת בלדי “ .

המחירים

18. מחירי המוצרים שיפורסמו ב” חברת מחלאת בלדי “ Online הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר “ חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

19. בכל הנוגע למכירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online המתבצעות באמצעות הטלפון, הפקסימיליה, הדוא”ל או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב” חברת מחלאת בלדי “ Online אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי “ חברת מחלאת בלדי “ מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר “ חברת מחלאת בלדי “ Online ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. למניעת ספק בדבר מחירו של המוצר לצרכן, מודבקת מדבקת “ חברת מחלאת בלדי “ Online על תג מחיר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט “ חברת מחלאת בלדי “ Online וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר “ חברת מחלאת בלדי “ Online כאמור לעיל, ויישמרו למשך 14 יום בלבד
(פרט למוצרים המסומנים ב ON SALE או כדוגמתם בהם המחירים ישמרו בהתאם לתוקף המבצע בזמן האספקה עפ”י תאריך התוקף המצוין בהם).

20. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע ואשר מסומן בצידם הסימן ON SALE יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד האספקה. למען הסר ספק יובהר כי מוצר אשר המחיר המוצג לגביו במסגרת מבצע פג בטרם סופק המוצר ללקוח, יחוייב בגינו מחיר המחירון ללא מבצע.

21. חיוב הלקוח בגין מוצרים שקילים יהא בהתאם למשקל המוצרים בפועל. יוסבר כי בעת ביצוע הזמנה אומדן ערך ההזמנה שנמסר ללקוח מתבצע עפ”י הערכת המשקל של המוצרים השקילים המוזמנים, ואולם החיוב בפועל יתבצע עפ”י שקילה של המוצרים בסמוך לאספקתם ללקוח.

22. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

ביצוע הרכישה באתר

23. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.

24. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה.
בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה.

25. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, למעט במקרה בו מתבצעת הזמנה בפעם הראשונה, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל” חברת מחלאת בלדי “ Online, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח.ככל שהזמנת הלקוח הינה הזמנה ראשונה, לא תתאפשר השארת המוצרים המוזמנים בסמוך לדלת כאמור, ונוכחות הלקוח וכן הצגת תעודה מזהה במועד אספקת המוצרים, תהא תנאי הכרחי לאספקתם.

26. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת “ חברת מחלאת בלדי “ Online וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”דף הקופה”.

27. “ חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב” חברת מחלאת בלדי “ Online וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי שירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

התשלום

28. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר.

29. על אף האמור לעיל “ חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.

30. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת “ חברת מחלאת בלדי “ בעת מועד האספקה.

שעות פעילות “ חברת מחלאת בלדי “ Online

31. הקלדה של הזמנה באתר “ חברת מחלאת בלדי “ Online אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של “ חברת מחלאת בלדי “ Online. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, מנציגי השירות במוקד השירות.

32. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון או הפקסימיליה אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של “ חברת מחלאת בלדי “ , ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א’ – ש’ עד השעה 15:00 או עד 5 שעות ממועד האספקה.

33. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן:
33.1 ימים א’ – ש’ : 17:00 – 09:00 (משמונה בבוקר ועד שש בערב).

34. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ו” חברת מחלאת בלדי “ אינה מחויבת למועדים אלה.

דמי משלוח

35. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה ו/או שליחת הזמנה דרך אתר הקניות “ חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או דרך שליחת מייל למוקד “ חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או באמצעות אפליקציית “Baladi Supermarket” .
בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח בסך 25 ש”ח בגין אספקת מוצרים בסך כולל של עד 250 ש”ח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. דמי המשלוח בגין אספקת מוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 250 ש”ח יהיו בסך 10 ₪ בלבד.

36. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 250 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי משלוח בסך 25 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.

דמי שירות בגין איסוף עצמי

37. ” חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי השירות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.
בנוסף למחירי המוצרים ,יחויב הלקוח בדמי שירות בסך 15 ש”ח, בגין מוצרים אשר כאמור לא מבוצע שילוח לבית הלקוח בגינם, בסך כולל של עד 250 ש”ח, במסגרת הזמנה אחת. דמי השירות בגין המוצרים כאמור, בסך כולל של מעל ל- 250 ש”ח יהיו בסך 10 ש”ח.

38. דמי השירות יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום איסוף המוצרים, כך שככל שסכום הקניה בפועל יפחת מ- 250 ש”ח מכל סיבה שהיא ולרבות בשל חוסר במוצרים ו/או קיומם של מבצעים וכד’, יחויב החשבון בדמי שירות בסך 15 ש”ח בנוסף לסכום הקניה.

39. ” חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי.

40. בקניה של מוצרים מיוחדים שיוגדרו ככאלה מראש ע”י “ חברת מחלאת בלדי “ כמו מקרר, טלוויזיה וכו’ הן במסגרת קניה באתר, הן במסגרת קניה טלפונית והן במסגרת קניה באמצעות הדוא”ל או הפקסימיליה. הלקוח יחויב בנוסף למחיר המוצר בדמי משלוח אשר יקבעו לכל מוצר בנפרד ואשר יצוינו באתר בסמוך לשם המוצר. את מחיר דמי המשלוח ניתן לקבל מנציגי השירות בטלפון או כפי שצוין באתר האינטרנט. דמי המשלוח יכול וישולמו ע”י הלקוח במישרין לידי המוביל.התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.
התשלום בגין קנייה של מוצרים מיוחדים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. מועד האספקה בגין מוצרים אלו ייקבע בנפרד בנוגע לכל מוצר.

אספקה

41. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של “ חברת מחלאת בלדי “ שלא לספק מוצרים כלשהם, מאחת מהחנויות הפועלות במסגרת “ חברת מחלאת בלדי “ אשר תיבחר על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי (לעיל ולהלן: “החנות המספקת”).
מובהר כי אספקת המוצרים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע”י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) ו” חברת מחלאת בלדי “ שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

42. בעת מילוי ההזמנה יבחר הלקוח במועד אספקה מבוקש. הלקוח יבחר את התאריך ואת “חלון הזמנים” שהוא מעוניין שבו יסופק המשלוח מתוך רשימת מועדים אופציונליים שתוצג באתר בעת מילוי ההזמנה על ידי הלקוח. כל “חלון זמן” יהיה באורך של שלוש שעות או בכל אורך אחר שיקבע על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ Online. מובהר כי “ חברת מחלאת בלדי “ Online תציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלה באותה עת ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

43. מועד האספקה האפשרי לבחירה הינו בכפוף לחלון הזמנים כמפורט לעיל.

44. “ חברת מחלאת בלדי “ תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, “ חברת מחלאת בלדי “ אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי “ חברת מחלאת בלדי “ בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. “ חברת מחלאת בלדי “ תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי החנות המספקת בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש זאת בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

45. “ חברת מחלאת בלדי “ לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל.

46. במקרה והלקוח או מי מטעמו לא יהיה נוכח בעת האספקה במען המבוקש לאספקה, יוחזרו המוצרים לחנות ומועד חלופי לאספקה יתואם באחריות הלקוח, דהיינו הלקוח ביוזמתו ייפנה למוקד שרות לקוחות ויתאם מועד אספקה חדש. במקרה כזה יחויב הלקוח בדמי משלוח נוספים על פי התעריפים המצוינים לעיל. האמור לעיל לא יחול במידה והלקוח יציין בהזמנה כי הוא מסכים שהמוצרים יושארו ליד הדלת או אצל שכן ששמו נקוב בהזמנה. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. היה והזמנת הלקוח הינה הזמנתו הראשונה במערכת, יחול האמור בסעיף 25 לעיל.

47. אי עמידת “ חברת מחלאת בלדי “ במועד האספקה המבוקש לא יפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובתו לשלם ל” חברת מחלאת בלדי “ בגין האספקה. “ חברת מחלאת בלדי “ תפצה את הלקוח בגובה דמי המשלוח בגין עיכוב כאמור העולה על שעה אחת בכפוף לקבלת פנייה מאת הלקוח בגין העיכוב האמור. הלקוח לא יהא זכאי לפיצוי נוסף מכל סוג שהוא מעבר לפיצוי האמור לעיל.

48. למען הסר ספק מובהר כי שעון השרת, בו מופעל האתר, יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח באתר ושעת הוצאת החשבון על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ .
בהזמנה טלפונית או באמצעות הפקסימיליה, שעון הרישום במחשבי “ חברת מחלאת בלדי “ יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין שעת אישור ההזמנה על ידי הלקוח ושעת הוצאת החשבון על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ .

החזרת מוצרים

49. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

50. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך 28 יום מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.

מבצעים

51. מעת לעת יימכרו מוצרים ב” חברת מחלאת בלדי “ Online במסגרת מבצעים לקידום מכירות (להלן: “מבצעים”).

52. המבצעים הנערכים ב” חברת מחלאת בלדי “ Online הנם במסגרת מכירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים ברשת “ חברת מחלאת בלדי “ . “ חברת מחלאת בלדי “ לא תהא מחויבת למכור, במסגרת “ חברת מחלאת בלדי “ Online, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת איזה מחנויות “ חברת מחלאת בלדי “ שאינן “ חברת מחלאת בלדי “ Online. כמו כן מבצעים שיתנהלו ב” חברת מחלאת בלדי “ Online לא יחייבו את “ חברת מחלאת בלדי “ ברכישות שתתקיימנה במסגרת חנויותיה.

53. במידה ו” חברת מחלאת בלדי “ תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת “ חברת מחלאת בלדי “ Online אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי, ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע (הן בסמוך למוצר והן ב”קישור” למוצר ע”י סימונו באתר). מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט בסעיף ‎20 לעיל.
ככל שתחליט “ חברת מחלאת בלדי “ להעניק ללקוחותיה מתנות ו/או הטבות לקונים בשירות “ חברת מחלאת בלדי “ Online, בחירת המתנות ו/או ההטבות תהיה עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, ו” חברת מחלאת בלדי “ תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את ההטבות ו/או המתנות כאמור בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ביטול / שינוי הזמנה

54. לקוח רשאי לבטל הזמנה ו/או לשנות אותה לכל המאוחר עד 5 שעות לפני מועד האספקה המתוכנן של ההזמנה או בימים א’ – ה’ עד השעה 15:00.

55. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני. ביטול/שינוי הזמנה למוצרים מיוחדים שנקבע לגביהם מועד אספקה נפרד, כמפורט בסעיף 40 לעיל, יכול להתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני בלבד.

56. “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

57. בנוסף לאמור לעיל, הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שאינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות הטלפוני וזאת עד 28 ימים מיום אספקת המוצר.

58. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות “ חברת מחלאת בלדי “ כפי שתהא מעת לעת.

רכישה טלפונית או באמצעות פקסימיליה

59. ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב” חברת מחלאת בלדי “ Online יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח ל” חברת מחלאת בלדי “ והן באמצעות תקשורת פקסימיליה.
למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחותו/או באמצעות הזמנה בפקסימיליה ו/או דרך שליחת מייל למוקד “ חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או באמצעות אפליקציית ““ חברת מחלאת בלדי “ ” .

60. מספר הטלפון לביצוע הזמנה טלפונית הינו +972 2 5835400 (לעיל ולהלן: “מוקד שרות לקוחות”).(לא רלוונטי)

61. מספר הפקסימיליה לביצוע הזמנה באמצעות תקשורת פקסימיליה הינו: +153 2 5836100 (לא רלוונטי)

62. לקוח שביצע הזמנה באתר רשאי לשנות/לבטל את ההזמנה או להחזיר מוצר כלשהו מתוך ההזמנה באמצעות פנייה למוקד שרות לקוחות, בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר אופן שינוי/ביטול הזמנה.

הערות למוצר

63. הנתונים המופיעים על המוצרים נמסרו על-ידי ספקי המוצר ובאחריותם.
64. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
65. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
66. התמונות הינן להמחשה בלבד.
67. תוקף המבצע הינו בהתאם למועד האספקה לבית הלקוח.

מוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים / באספקה בתיאום טלפוני
68. מעת לעת יוצעו באתר מוצרים ו/או שירותים שונים אשר יסופקו ללקוח ישירות על-ידי צדדים שלישיים, שהינם יצרנים ו/או יבואנים ו/או משווקים ו/או ספקים של המוצרים (“ספקי המוצרים”). הוראות סעיפים 69-75 יחולו בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיסופקו על-ידי צדדים שלישיים ושאספקתם מבוצעת בתיאום טלפוני, מפורט בסעיפים 69 -75 להלן, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון האחרות לבין הוראות סעיפים אלה יחולו הוראות סעיפים אלה.

69. אספקת המוצרים ו/או השירותים תעשה בתיאום ישירות עם ספק המוצר לאחר הרכישה בהתאם לכתובת שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
“ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה בדמי המשלוח. ההטבה יכולה להיות במלוא דמי המשלוח או בחלקם. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, או במתן הנחה כספית בשווי דמי המשלוח או חלקו, על פי קביעתה של “ חברת מחלאת בלדי “ .

המחירים באתר אינם כוללים את עלות הובלתם, התקנתם או הרכבתם, אלא אם צוין אחרת באתר. החיוב בגין הובלה, התקנה או ההרכבה של המוצר, יבוצע על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ או על ידי ספק המוצרים, כפי שייקבע על ידי “ חברת מחלאת בלדי “ . “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית על פי שיקול דעתה, מעת לעת, באופן קבוע או זמני, להעניק ללקוח הטבה מלאה או חלקית בתשלום עבור הובלה או התקנה או הרכבה, כפי שיפורט באתר. ההטבה תינתן בדרך של זיכוי הלקוח בסכום החיוב העודף בגין דמי המשלוח או באי חיובו של הלקוח, על פי קביעתה של “ חברת מחלאת בלדי “ .

“ חברת מחלאת בלדי “ וספקי המוצרים יהיו רשאים, מעת לעת, לקבוע תנאים והגבלות בכל הנוגע לאספקה והובלה חריגה של מוצרים, לרבות הספקה למקום סמוך בתיאום עם הלקוח. במקרה של הובלה חריגה, “ חברת מחלאת בלדי “ האתר ו/או ספקי המוצרים רשאים לגבות תשלום נוסף בהתאם למפורט באתר ו/או כפי שיאושר טלפונית או אחרת אופן פרטני מול הלקוח. לצרכי סעיף זה, הובלה חריגה כוללת הובלה של מוצרים לאזורים המוגדרים על ידי מערכת הביטחון או גורמי אכיפה כבעלי גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, וכן הובלה הדורשת כוח אדם ו/או אמצעים מיוחדים (כגון מנוף) ו/או פעולות מיוחדות (כגון פירוק), לשם הובלתו או הכנסתו לבית הלקוח, כגון ובלה לקומות גבוהות.

לעיתים האספקה לבית הלקוח תתבצע ע”י שירות משלוחים חיצוני אשר אזורי האספקה שלו שונים מאזורי האספקה של “ חברת מחלאת בלדי “ . במידה וההזמנה בוצעה מחוץ לאזורי האספקה של נותן שירותי המשלוחים, ספק המוצרים ייצור קשר עם הלקוח לצורך ביטול ההזמנה וזיכוי הלקוח בגינה. “ חברת מחלאת בלדי “ ו/או הספקים לא יהיו אחראים כל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם.
70. הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, רבות כמפורט בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, ובכלל זה טובין פסידים, “מידע” כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא קב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.

לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.

71. ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות פקס מספר 153 2 58636100 או בהודעת דוא”ל ל- EMAIL .

72. “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. “ חברת מחלאת בלדי “ לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.

73. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ”ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

74. ככל שהלקוח יבקש כי הספק יתקין לו את המוצר שנרכש (ככל שהתקנה היא רלוונטית), תהיה ההתקנה כפופה לתשלום דמי התקנה ישירות לספק המוצרים על פי תנאיו.

75. שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי ספקי המוצרים ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.
אחריות

76. “ חברת מחלאת בלדי “ אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח “ חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב” חברת מחלאת בלדי “ Online ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח ב” חברת מחלאת בלדי “ Online וכד’.

77. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל” חברת מחלאת בלדי “ ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

78. הלקוח פוטר את “ חברת מחלאת בלדי “ מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

79. “ חברת מחלאת בלדי “ לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

80. “ חברת מחלאת בלדי “ לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

81. “ חברת מחלאת בלדי “ לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים ו/או שירותים שיירכשו ב” חברת מחלאת בלדי “ Online ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם ל” חברת מחלאת בלדי “ או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים, בשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), אי התאמה בין המוצר לתיאורו באתר וכדומה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

82. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא “ חברת מחלאת בלדי “ בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החוק החל ותניית שיפוט

83. על ההתקשרות בין הלקוח לבין “ חברת מחלאת בלדי “ במסגרת “ חברת מחלאת בלדי “ Online ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

84. “ חברת מחלאת בלדי “ והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

אבטחת האתר

85. אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:
85.1 חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
85.2 בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.
85.3 שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

“ חברת מחלאת בלדי “ תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.
פרטיות
86. בהצטרפותו לשירותי אונליין ולמועדון הלקוחות, החבר מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של “ חברת מחלאת בלדי “ בע”מ לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות

אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע לי כי לא חלה עלי חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצוני ובהסכמתי. כמו כן, “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע

לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של “ חברת מחלאת בלדי “ .

בהתאם להסכמת החבר כדין, חברת “ חברת מחלאת בלדי “ בע”מ תהא רשאית לפנות אל החבר מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו”ב של הרשתות והגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או

הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהחבר בכתב בכל עת.

“ חברת מחלאת בלדי “ אף רשאית, למטרות הנ”ל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לרכישות במסגרת המועדון, לרשתות ו/או גופים השותפים במועדון, ולכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברה המועדון על-פי שיקול דעתה של שופסל.

על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין “ חברת מחלאת בלדי “ תהיה רשאית להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך.

87. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל” חברת מחלאת בלדי “ בכתב בהתאם להוראות כל דין.
88. “ חברת מחלאת בלדי “ תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

הזכויות של “ חברת מחלאת בלדי “ באתר

89. הקניין הרוחני ב” חברת מחלאת בלדי “ Online, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של “ חברת מחלאת בלדי “ , או של צדדים שלישיים ש” חברת מחלאת בלדי “ קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
90. “ חברת מחלאת בלדי “ שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
91. השמות “ חברת מחלאת בלדי “ , “ חברת מחלאת בלדי “ Online ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “ חברת מחלאת בלדי “ הם בבעלות מלאה ובלעדית של “ חברת מחלאת בלדי “ , ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
92. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
93. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ” חברת מחלאת בלדי “ .
(עדכון 11.4.2016)

 

سياسة الإسترجاع  لسوبر ماركت بلدي:

لأي سلعة تالفة من سوبر ماركت بلدي أو غير صالحة للاستعمال بسبب عملية التوصيل والنقل، يتكّفل سوبرماركت بلدي بإعادة مبلغها كاملاً عدا تكلفة التوصيل التي تم دفعها مسبقاً. في حالة قمت باستلام طلبيتك مع توصيل مجاني (كوبون) ، يستلزم دفع تكلفة تحضير الطلبية اذا قمت باسترجاع غرض أو الطلبية كاملة لسبب آخر لا يتعلق بخطأ أو ضرر للبضاعة خلال عملية التوصيل. يرجى الانتباه بأن تكلفة تحضير الطلبية غير قابلة للاسترجاع الا في حال حصول ضرر أو خطأ خلال عملية التوصيل أو في حال وجود غرض تالف غير صالح للاستعمال.

جميع الشكاوي توجّه لقسم خدمة الزبائن لدينا خلال 7 أيام بعد وصول الطلبية. الشكاوي لا تشمل السلع التي تصل بالطعم أو الشكل الغير مطلوب. السلع المرتجعة يجب أن تكون بغلافها الأصلي، سليمة وغير مفتوحة، لا تقبل السلع المرتجعة التي أوشكت  صلاحيتها على الانتهاء. لأي غرض ليس من البقالة يرجى الاحتفاظ بجميع أوراقه التوثيقية ومغلفاته.

 

For any food or supermarket product that is damaged or unusable because of the shipping and handling conditions, Baladi Supermarket refunds full credit except shipping &handling cost that you initially paid while placing your order. If you received Free Shipping with your order, you will be charged shipping & handling when you return an order or an item and if such return disqualifies your order from Free Shipping. Please note that shipping and handling charges are NOT refundable unless Baladi Supermarket makes an error in shipping your order or an item is found to be defective (excluding perishable items).

All claims must be made to our customer service department within 7 days of delivery. You cannot claim the items that you do not like in package shape or taste. Returned items must be in original packaging, intact and unopened. We do not accept returns on perishable items. For non-grocery products please keep all original packing materials and documentation.